حافظیه

جاذبه هاي گردشگري شيراز - حافظيه (آرامگاه حافظ) نام مجموعه آرامگاهي موجود در شمال شهر شيراز و در جنوب دروازه قرآن است. اين مجموعه بهدليل جايدادن آرامگاه حافظ شيرازي در خود به اين نام مشهور شدهاست. مساحت حافظيه ? هکتار بوده و از ? صحن شمالي و جنوبي تشکيل يافته که اين صحنها توسط تالاري از يکديگر جدا شدهاند. اين مجموعه ? درب ورودي-خروجي دارد که درب اصلي در سمت جنوب آن، دو درب در سمت غرب آن و يک درب در سمت شمالشرق آن قرار گرفتهاست.

تالار حافظيه که از آثار دوره زنديان است، ?? متر طول و ? متر عرض داشته و از ?? ستون سنگي، هرکدام به ارتفاع ? متر تشکيل شدهاست. اين تالار پيشتر شامل ? ستون و ? اتاق بوده که بعدها اتاقها از محدوده آن حذف گرديدهاست. در سمت شرق و غرب تالار ? اتاق -يکي متعلق به سازمان ميراث فرهنگي و ديگري مربوط به دفتر آرامگاه- وجود دارد. شيوه معماري اين تالار مربوط به دورههاي هخامنشيان و زنديان است.