جاذبه های گردشگری - تاریخی شیراز

پاسارگاد
پاسارگاد در 70 کیلومتری جاده شیراز به اصفهان در دشت مرغاب قرار دارد .پاسارگاد نخستین پایتخت امپراتوری هخامنشی بود .این شهر توسط کوروش کبیر ساخته شد و تا اواخر حکومت هخامنشیان تاج گذاری پادشاهان این سلسله در این شهر انجام می شد.از مهمترین آثا رپاسارگاد مقبره کوروش ، کاخ ها و زندان سلیمان است این اثر ازبناهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی به شمار می آید.

تخت جمشید
تخت جمشید پایتخت اولین امپراتوری جهانی یعنی هخامنشیان در ایران است .کار ساخت پارسه در زمان داریوش بزرگ ( 520 ق.م) آغاز شد و به وسیله دیگر شاهان هخامنشی کامل شد .
از مهمترین قسمت ها ی تخت جمشید دروازه ملل ، کاخ آپادانا ، کاخ صد ستون ، کاخ تچر ، کاخ هدیش و خزانه است .تخت جمشید با تمام زیبایی هایش در سال 321 ق.م توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و اموال آن به تاراج رفت .این اثر بی نظیر امروزه د رفهرست آثار جهانی قرار دارد .

نقش پیروزی
ا ن نقش برجسته ادبود نبرد و پ روز اردش ر بن ان گذار سلسله ساسان (سده 2م) بر آخر ن پادشاه اشكان (اردوان 5) است كه بر فراز صخره‌ا در سمت راست رودخانه ف روزآباد حجار شده است. ا ن اثر اول ن نقش برجسته ساسان و بزرگتر ن نقش برجسته ا ران است.

نقش برجسته بهرام(سراب بهرام)
ا ن اثر در 9ك لومتر نورآباد فارس قرار دارد. در ا ن نقش، بهرام دوم(سده 5 م لاد ) در وسط و بزرگان ساسان در اطراف او ا ستاده اند. ا ن نقش برجسته 85/3 متر طول و 8/2 متر ارتفاع دارد.

بقعه ش خ وسف سروستان
ا ن بقعه در مركز شهر سروستان واقع شده و مشتمل بر دو چهارطاق و ستون ها سنگ است. ا ن بنا دو بقعه دارد كه متعلق به مقبره ش خ وسف سروستان به تار خ 680ه.ق/1262م و محمدبن حسن عل الب ضاو به تار خ 710ه.ق/1292م است.

قلعه دختر
در فاصله 6ك لومتر شهر كنون ف روزآباد، آثار قلعه‌ا بزرگ از سنگ و ساروج است كه بر فراز كوه ساخته شده و دارا تزئ نات گچ بر در داخل بنا م باشد.
ساختمان بنا ا ن قلعه مربوط به اردش ر اول بن انگذار سلسله ساسان (سده 3م) م باشد.

كاخ سروستان
كاخ سروستان در 9ك لومتر جنوب شرق شهر سروستان واقع شده است. ا ن بنا مربوط به دوره حكومت ساسان ان(سده 4م.) است. بنا شامل ك ا وان مركز و دو ا وان كوچكتر، تالار اصل و ... است. برخ آنرا ك كاخ شكار م دانند.

كاخ ف روزآباد(كاخ اردش ر)
ا ن بنا باستان در شمال غرب ف روزآباد واقع شده است. مصالح ا ن كاخ ساروج و سنگ لاش م باشد كه با روكش از گچ پوش ده شده است.
بنا ا ن كاخ مربوط به اردش ر اول بن انگذار سلسله ساسان (سده 3م) است.
به علت قرار گرفتن ا ن كاخ در كنار چشمه «قمپ آتشكده» آن را آتشكده فیروزآباد ن ز م نامند.