آرامگاه سعدی

جاذبه هاي گردشگري شيراز - آرامگاه سعدي معروف به سعديه محل زندگي و دفن سعدي، شاعر برجسته پارسيگوي است.
اين آرامگاه در انتهاي خيابان بوستان و کنار باغ دلگشا در دامنه کوه در شمال شرق شيراز قرار دارد. در اطراف مقبره، قبور زيادي از بزرگان دين وجود دارند که بنا به وصيت خود، در آنجا مدفون شدهاند از جمله مهمترينهاي آن ميتوان شوريده شيرازي را نام برد که آرامگاهش به وسيله رواق به آرامگاه سعدي متصل شدهاست. آرامگاه شيخ مشرف الدين بن مصلح الدين سعدي شيرازي در تاريخ ?? آبان ???? به شماره ثبت ?????? درانجمن آثار ملي به ثبت رسيدهاست.
لغتنامه دهخدا به نقل از فرهنگ برهان قاطع نام موضعي که شيخ سعدي در آنجا آرميده را «گازرگاه» ناميده و به نقل از فرهنگ آنندراج گازرگاه را حد شيراز نزديک به مرقد شيخ مصلحالدين سعدي شيرازي دانسته است.
سکههاي پانصد ريالي برنزي جمهوري اسلامي ايران از سال ???? خورشيدي به نقش آرامگاه سعدي مزين شدهاست.