فرهنگ کشور تایلند

تور تايلند- تايلند را اغلب با نام سرزمين لبخند مي شناسند زير مردم آن تقريبا هميشه و در هر موقعيتي لبخند بر لب دارند. در تايلند معمولا با چسباندن دو کف دست به يکديگر در مقابل سينه، به يکديگر سلام مي کنند اين حرکت واي Wai ناميده مي شود.
تايلندي ها، انسان هايي صبور و اهل مدارا بوده و از رفتارهاي تند و توهين آميز دوري مي کنند. دست زدن به سر افراد يا اشاره با چيزي، در اين کشور بسيار بد شمرده مي شود. زيرا تايلندي ها، سر را مقدس ترين و پا را پست ترين بخش بدن مي دانند.
تابوهاي مردم اين کشور بيشتر در زمينه مذهب و سلطنت است، بنابراين گردشگران نبايد حرکت يا بيان اهانت آميزي به خاندان سلطنتي يا مذاهب داشته باشند.
هنگام بازديد از معابد يا کاخ پاشاهي بايد لباس مناسب و نسبتا پوشيده اي به تن داشته و پيش از ورود، کفش ها را از پا در آورند.
در کشور تايلند، رنگ هاي مختلف نشانگر روزهاي هفته هستند. زرد، رنگ روز دوشنبه است و از جايي که پادشاه کنوني در اين روز متولد شده، رنگ زرد رنگ سلنتي نيز است و پرچم هايي به اين رنگ در سراسر کشور، نشانگر حمايت گسترده تايلندي ها از پادشاهي است. پس زا سال 2006 که شصتمين سالگرد سلطنت پادشاه تايلند را در اين کشور جشن گرفتند، بيشتر مردم در روز دوشنبه لباس زرد بر تن مي کنند تا وفاداري و حترام خود را نسبت به پادشاه نشان دهند.
مذهب اصلي تايلند، بودايي Buddhism است و بيشتر مردم اين کشور پيرو مکتب تراودا Theravada هستند. پس از بوداييان، مسلمانان دومين گروه مذهبي بزرگ در تايلند هستند که عمدتا در چهار ايالت جنوبي کشور سکونت دارند. در تايلند، نزديک به 90 درصد مردم بودايي، حدود 8 درصد مسلمان، حدود يک درصد مسيحيان کاتوليک و کمتر از يک درصد باقي اديان هستند.