بازدید از قلعه پنبه ای در تور ترکیه

تور ترکيه - در حدود صد مايلي ساحل اژه در غرب ترکيه، صخره سفيد و گردي با ارتفاع 330 پا نسبت به دشت پيرامونش واقع شده است. پاموک کاله ( پاموک قلعه) به معناي قلعه پنبه اي است، و افسانه ها درباره شکل گيري آن مي گويند: اين دژ از پنبه سفت شده تشکيل شده که ماده غول ها براي خشک شدن رها کرده بودند، اما درحقيقت چشمه آب گرم آتشفشاني در بالاي صخره، آب غني از مواد معدني را در شيب هاي طبيعي پلکاني جاري مي کند و کلسيم محلول در آب به آرامي به شکل هايي شبيه پرده هاي سفيد و شبنم يخ زده متبلور مي شود که يکي از جاذبه هاي توريستي کشور ترکيه است.

چشمه هاي آب گرم قلعه پنبه اي در ترکيه بيش از 23 قرن توريست را به سوي خود جذب کرده اند. شهر باستاني هيراپوليس در سال 190 پيش از ميلاد بر روي تپه اي واقع در بالاي پاموک کاله ساخته شد. هيراپوليس به دليل آب شفا بخش و مقدس خود مشهور بود، مردم باور داشتند که اين آب روماتيسم و ديگر بيماري ها را درمان مي کند. اين شهر در قرن هاي دوم و سوم ميلادي به اوج پيشرفت خود دست يافت. بقاياي آمفي تئاتر و معابد آن دوره تا حدودي بازسازي شده است.

در دهه 1990 ميلادي، چشمه ها به استخرهاي شنا در کنار هتل هاي مجلل تبديل شدند. هزاران ديدارکننده راه زيادي را درميان صخره هاي سفيد رنگ مي پيمودند و آن جا درون وان ها فرو مي رفتند. صخره هاي پنبه اي به سرعت به رنگ خاکستري کدر درآمدند.

اکنون ورود به بيش تر اين بخش ها ممنوع شده است وديدارکنندگان بايد با پاي برهنه در يک مسير باز پياده روي کنند. آب معدني از بخش هاي مختلف صخره عبور مي کند تا به آرامي آن ها را به رنگ سفيد درآورد. امروز هتل ها بايد استخرهاي خود را با آب معمولي شهر پرکنند، اما جهانگردان هنوز هم مي توانند در ميان ستون هاي شکسته رومي در استخر مقدس باستاني واقع در بالاي صخره ها شنا کنند. دماي آب به حدود 95 درجه مي رسد و مواد معدني و ميزان زيادي راديواکتيوتيه طبيعي در اين آب محلولند.