آب و هوا و جغرافیای ترکیه

تور ترکيه - ترکيه با آب هاي آزاد و کوه هاي بلند احاطه شده است. اين کشور داراي شگفتي هاي طبيعي بسياري است. ترکيه داراي شرايط آب و هوايي مختلفي از آب و هواي قاره اي تا مديترانه اي و اقيانوسي مي باشد.
مناطق شمال ترکيه آب و هواي اقيانوسي دارند در حالي که مناطق جنوبي داراي آي و هوايي مديترانه اي و معتدل هستند. شرايط آب و هوايي حاکم بر مناطق مرکزي باعث مي شود که ترکيه يک کشور چهار فصل باشد.
مناطق جنوبي در ماه هاي تابستان در بين گردشگران بسيار محبوب هستند و مناطق مرکزي و شمالي بيشتر در ماه هاي زمستان توسط گردشگران بازديد مي شوند و داراي امکانات توريستي و ورزشي مي باشند.
با توجه به اين شرايط آب و هوايي آناتولي از نظر تنوع گياهي و جانوري بسيار غني مي باشد. جنگل هاي انبوه ترکيه زيستگاه گونه هاي مختلف گياهي و جانوري هستند.

جغرافياي ترکيه
ترکيه با ?????? کيلومتر مريع مساحت سرزميني بزرگتر از تگزاس است. ترکيه داراي ويژگي هاي يک قاره کوچک است. گونه هاي مختلفي گياهي و جانوري در اين کشور يافت مي شوند. بيش از ????? نوع گياه مختلف (در مقايسه با ????? نوع در تمام اروپا) در اين کشور وجود دارد. از بين سه گياه يکي از آن ها از گونه هاي بومي ترکيه است. گونه هاي گياهي بيشتري در استانبول وجود دارد (???? گونه گياهي) تا در تمام بريتانيا. ترکيه داراي يک اکوسيستم با ارزش است. مردمان زيادي در مورد ميراث غني باستان شناسي اين کشور اطلاعات دارند. در حدود يک چهارم از سرزمين ترکيه را جنگل تشکيل داده است. نيمي از چشم اندازه هاي اين کشور نيمه طبيعي هستند و به دست بشر بازسازي شده اند.