عمارت کلاه فرنگی

جاذبه هاي گردشگري شيراز- باغ نظر ، باغ موزه،باغ شاهزاده ،عمارت کلاهفرنگي، آرامگاه وکيل، عمارت چهارفصل يا باغ حکومتي نام يکي از ابنيه تاريخي دوره زنديه در شيراز است. اين بنا يک عمارت هشتضلعي است که کريم خان زند در ميان باغ نظر شيراز ساخت که در آن روزگار اين عمارت باشکوه محل پذيرايي از مهمانان، سفيران خارجي و انجام مراسم رسمي و اعياد گوناگون بودهاست.
نماي بيروني عمارت کلاه فرنگي بصورت هشت ضلعي است با تزيينات کاشينگارههاي گل و مرغ و در بالاي عمارت با اسپرها و لچکيهاي کاشيکاري شده بنا را مزين کردهاند. اين نگارهها بصورت قرينه در چهار ضلع منظره شکارگاه و روايت بتخت نشستن سليمان را نشان ميدهند.
چهار آبنما در چهار سوي ساختمان قرار داشته که آبنماي شمالي در مسير خيابان زند قرار داشته و تخريب شدهاست. فضاهاي دروني شامل يک بخش مرکزي و چهار شاهنشين جانبي است. يک آبنماي يکپارچه از سنگ مرمر در کف بخش مرکزي طراوت فضاي داخل را موجب گرديدهاست.
پس از مرگ کريم خان وي را در اين مکان به خاک سپردند و آقا محمد خان قاجار در سال ???? خورشيدي بدليل کينهتوزي دستور نبش قبر وي را صادر کرد و استخوانهاي وي را به کاخ گلستان منتقل کردند و در زمان پهلوي اول استخوانها نبش قبر گرديد و به اين مکان عودت شد. نقش برجسته هايي از پهلوانان گرزدين وند دوره زنديه و قاجاريه در اين محل ديده مي شود.
همچنين عمارت خورشيد در دوره قاجاريه بهدستور حسينعلي ميرزاي فرمانفرما در اين باغ احداث گرديد.