در تایلند به چه زبانی بنویسیم و به چه زبانی صحبت کنیم؟

تور تايلند- زبان عمده مردم تايلند زبان تايي است. در جنوب کشور مردم مسلمان مالايايي نژاد به زيان مالايايي تکلم مي کنند. تايي زباني آهنگ دار است؛ هر کلمه مي تواند با 5 آهنگ مختلف تلفظ شود به صورت: پايين، متوسط، بالا در حال صعود و رو به پايين. هر آهنگي معناي کلمه را در کل تغيير مي دهد.

مثلا Suay با آهنگ در حال صعود به معني "شگفت انگيز" ولي در آهنگ رو به پايين بهمعني بخت بد مي باشد. جالب اينکه بيشتر لغات تايي بايد توسط سخنگوي محلي براي اصلاحات تلفظ ها دوباره رسيدگي و مورد دقت قرار گيرد.

ترجمه الفبا تايلندي و نوشته هاي تايي به حروف لاتين علمي درست نيست زيرا هيچگونه الگوي پذيرفته شده اي براي آن وجود ندارد؛ زيرا هر کلمه مي تواند به چندين طريق مختلف نوشته شودبه عنوان مثال خيابان در شهر بانکوک Rajadomnern و يا Ratchadamnoen و نيز Rajdam noen نوشته مي شود. در حالي که همين کلمه خيابان در شهر هاي جنوبي بانکوک Petchburi’ Petchaburi و يا Phetchaburi نوشته مي شود.